Петропавлівська загальноосвітня школа № 2

 

 Статут школи

 

СТАТУТ

 ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ   ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

І-ІІІ СТУПЕНІВ № 2

З ПРОФЕСІЙНИМ НАВЧАННЯМ

 ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

   

I.Загальні положення

 

1.1. Петропавлівська загальноосвітня школа І-Ш ступенів №2 з професійним навчанням Петропавлівської   районної ради Дніпропетровської області знаходиться спільній власності територіальних громад сіл, селища  Петропавлівського району.

1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:

                          52700  Дніпропетровська область, Петропавлівський  район,

с                         мт.  Петропавлівка,  вул. Соборна,  23,  телефон (факс) 3-07-50    

1.3.  Петропавлівська загальноосвітня школа І-Ш ступенів №2 з професійним навчанням, Петропавлівської   районної ради Дніпропетровської області як опорний навчальний заклад  є юридичною особою, штамп, печатку та має у своєму складі філії:

Лозівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів філія Петропавлівської загальноосвітньої школа І-Ш ступенів №2 з професійним навчанням Петропавлівської районної ради Дніпропетровської області;

Самарська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів філія Петропавлівської загальноосвітньої школа І-Ш ступенів №2 з професійним навчанням Петропавлівської районної ради Дніпропетровської області.

Філія не є юридичною особою і діє на підставі Положення, затвердженого в установленому порядку.

             1.4. Засновником    Петропавлівської загальноосвітньої школа І-Ш ступенів №2 з професійним навчанням  Петропавлівської  районної ради Дніпропетровської області  є Петропавлівська районна рада Дніпропетровської області.

             1.5. Петропавлівська загальноосвітня школа І-Ш ступенів №2 з професійним навчанням  Петропавлівської  районної ради Дніпропетровської області надає освітні послуги у сфері загальної середньої освіти ( початкова загальна, базова загальна, повна загальна середня освіта), забезпечує допрофільну, профільну підготовку, поглиблене вивчення окремих предметів.

              1.6.  Петропавлівська загальноосвітня школа І-Ш ступенів №2 з професійним навчанням  Петропавлівської  районної ради Дніпропетровської області. Її філії у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”“Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, цим Положенням, рішеннями засновника та власними установчими документами.

              1.7. Головною метою та завданнями діяльності  Петропавлівської загальноосвітньої школа І-Ш ступенів №2 з професійним навчанням  Петропавлівської  районної ради Дніпропетровської області.   є:

створення єдиного освітнього простору;

створення єдиної системи виховної роботи;

забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;

розробка та застосування сучасних педагогічних технологій, апробація освітніх інновацій, що суттєво поліпшують результати навчально-виховного процесу;

концентрація та ефективне використання наявних матеріально-технічних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців).

              1.8. Петропавлівська загальноосвітня школа І-Ш ступенів №2 з професійним навчанням  Петропавлівської  районної ради Дніпропетровської області.   її філії діють на підставі установчих документів (даного статуту, Типового положення про опорну школу спільної власності сіл, селища  Петропавлівського району,  положення про філію),   розроблених відповідно до Цивільного та Господарськогокодексів України, Законів України “Про освіту”“Про загальну середню освіту”Положення про загальноосвітній навчальний заклад, інших нормативно-правових актів і затверджуються засновником опорного закладу

              1.9. Петропавлівська загальноосвітня школа І-Ш ступенів №2 з професійним навчанням  Петропавлівської  районної ради Дніпропетровської області розробляє програму діяльності та плани роботи щодо її реалізації.

              1.10. Петропавлівська загальноосвітня школа І-Ш ступенів №2 з професійним навчанням  Петропавлівської  районної ради Дніпропетровської області спільно з районним методичним кабінетом, відділом освіти райдержадміністрації проводить діяльність із накопичення й обміну інформацією про сучасні науково-методичні, дидактичні, виховні, управлінські, наукові та практичні досягнення з визначеної проблеми, пошук сучасних ефективних та оптимальних форм і методів організації навчально-виховного процесу, моніторинг інноваційної діяльності, видавничу діяльність, презентацію навчально-методичної літератури, вивчає, узагальнює та впроваджує в освітній процес передовий педагогічний досвід, організовує роботу з апробації педагогічних технологій та навчальної літератури, проводить консультації й організовує співпрацю всіх зацікавлених працівників району з визначеної проблеми, демонструє передові методики, сучасні технології навчання й виховання, організовує та координує підготовку до друку матеріалів досвіду, схвалює розробки уроків, позакласні заходи, виховні години і направляє їх до редакції професійних видань (газет, журналів) на правах авторства. Також організовує і проводить навчально-методичні семінари, конференції і наради з визначеного напряму модернізації освітньої системи, координує роботу із закладами освіти, науковими, науково-методичними установами тощо, координує діяльність закладів освіти (що працюють над певною проблемою) з метою обміну досвідом, надання практичної допомоги в реалізації прогресивних педагогічних ідей. 

                1.11.  Діяльність навчального закладу будується на принципах доступності; гуманізму; незалежності від політичних, громадських і релігійних об'єднань; взаємозв'язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання; рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; органічного зв'язку з національною історією, культурою, традиціями; диференціації змісту і форм освіти; науковості; розвиваючого характеру навчання; поєднання державного управління і громадського самоврядування.

                1.12. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

                1.12.1. Реалізацію головних завдань, визначених Законом України про освіту та Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад.

                1.12.2. Безпечні умови освітньої діяльності.

                1.12.3. Дотримання державних стандартів освіти.

                1.12.4. Дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами.

Дотримання фінансової дисципліни.

                1.13.  У    Петропавлівській загальноосвітній школі І-Ш ступенів №2 з професійним навчанням  Петропавлівської  районної ради Дніпропетровської області  визначено українську мову навчання.

                1.14.  Заклад  обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України “Про освіту”“Про загальну середню освіту”, інших актів законодавства та своїх установчих документів з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації навчально-виховного процесу. Дистанційне,  індивідуальне, інклюзивне, вечірнє  навчання та навчання екстерном організовуються у порядку, визначеному МОН України.

Філії  з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та за погодженням з директором опорного закладу можуть створювати у своєму складі з’єднані класи (класи-комплекти) початкової школи. Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу затверджене МОН України.

               1.15.  В опорній школі  та її філіях   для учнів школи І ступеня  створюються умови для організації  пропедевтичного навчання.

               1.16. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників  Петропавлівської загальноосвітньої школа І-Ш ступенів №2 з професійним навчанням  Петропавлівської  районної ради Дніпропетровської області. які забезпечують навчально-виховний процес у опорному закладі та його філіях, визначається директором  школи відповідно до законодавства і затверджується засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.

               1.17. Навчальний заклад самостійно обирає профілі навчання, керуючись нахилами та здібностями учнів, потребами суспільства і батьків, відповідним кадровим забезпеченням та можливостями матеріально-технічної бази.

               1.18. Навчальний заклад має право:

·   проходити в установленому порядку державну атестацію;

·   визначати форми та засоби організації навчально-виховного процесу;

·   визначати шкільний компонент змісту освіти, розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

·   визначати контингент учнів у відповідності та з урахуванням чинного законодавства;

·   в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

·   спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експерементальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

·    встановлювати різні форми морального і матеріального заохочення учасникам навчально-виховного процесу;

·    отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, або благодійні внески від юридичних і фізичних осіб;

·    залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

·    розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

·    бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та  даним Статутом;

                 1.19. У   закладі створюються та функціонують предметні методичні комісії вчителів та кафедри (за фаховим принципом спорідненості навчальних дисциплін), соціально - психологічна служба.

                 1.20. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації здійснюється на підставі угоди з медичним закладом або медичною установою.

                 1.21. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами, що укладені між ними.

                 1.22. Керівництво   Петропавлівською загальноосвітньою школою І-Ш ступенів №2 з професійним навчанням  Петропавлівської  районної ради Дніпропетровської області здійснюють директор та його заступники. Директор опорного закладу здійснює повноваження, визначені Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими актами законодавства, Статутом опорного закладу.

Керівництво філією опорного закладу здійснює завідувач філією та його заступники відповідно до законодавства, статуту опорного закладу та положення про філію.

Директор відповідає за діяльність опорної школи та філій, розпоряджається в установленому порядку майном та коштами   опорної школи, забезпечує розвиток матеріально-технічної бази    філій.

Директор опорної школи призначає завідувачів філій та їх заступників. За поданням завідувачів філій директор опорної школи призначає педагогічних працівників та працівників філій.

 

ІІ. Організація навчально-виховного процесу

                 2.1. Петропавлівська загальноосвітня школа І-Ш ступенів №2 з професійним навчанням  Петропавлівської  районної ради Дніпропетровської області разом із філіями  планує спільну  роботу  відповідно до перспективного, річного плану.  У плані роботи відображаються найголовніші  питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.  

 План роботи затверджується  педрадою навчального закладу.

                 2.2. Навчальні (робочі та індивідуальні) плани   закладу та його філій розробляються керівництвом опорного закладу на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.

                 2.3.  Опорний  заклад та філії   працюють за  навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України і забезпечують  виконання навчально-виховних  завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей. Навчальні програми, підручники та посібники, що розроблені працівниками школи, можуть використовуватись у навчально-виховному процесі після експертизи в Міністерстві освіти і науки України.

                 2.4.  Індивідуалізація і диференціація навчання в навчальному закладі забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частини Державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна частина формується з урахуванням інтересів і побажань учнів, їхніх батьків, профілю

                 2.5. Петропавлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 з професійним навчанням надає освітянські послуги з професійної підготовки учнів 10 – 11 класів шкіл району та незайнятого населення з професії “Водій автотранспортних засобів категорії “С”.

                 2.6.  Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри  та режим роботи опорного закладу встановлюються його директором у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

                 2.7. Розклад уроків опорного закладу, його філій складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу.

Для учнів 5-9-х класів  можливим є проведення  спарених уроків   з реалізації практичної складової навчальних програм (лабораторні, практичні, контрольні),   розвитку зв’язного мовлення   та технологій.

У 10-11-х (12-х) класах допускається проведення  спарених уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).  

                2. 8. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за п’ятиденною формою навчання.

                2.9. Зарахування учнів  до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків  або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної  довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

       У разі потреби учень  може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

                2.10. Для учнів першого-другого ступеню за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).       

                2.11. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

                2.12.  Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших-35, других   – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих – одинадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

                2.13. Директор навчального закладу зобов’язаний вжити заходів для  ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком  зарахування до навчального закладу, її Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

                2.14. Порядок переведення і випуск та нагородження  учнів навчального закладу визначається  Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів  системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.

 

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

                3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Петропавлівській загальноосвітній школі І-Ш ступенів №2 з професійним навчанням  Петропавлівської  районної ради Дніпропетровської області  та її філіях є учні (вихованці), педагогічні працівники, практичні психологи, бібліотекарі, соціальні педагоги, інженери-електроніки,  інші спеціалісти закладу відповідно до штатного розпису, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

                3.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

                3.3. Учні (вихованці) закладу мають гарантоване право на:

доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу;

участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;

участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і

фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

                3.4. Учні закладу зобов'язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

підвищувати свій загальний культурний рівень;

брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом;

дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

брати участь у різних видах трудової діяльності;

дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;

дотримуватися правил особистої гігієни.

                3.5. Педагогічним працівником  може бути особа,   яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, з високими моральними якостями, фізичний та психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

                3.6.  Педагогічні працівники мають право на:

   захист професійної честі, гідності;

   самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

   проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

    виявлення педагогічної ініціативи;

   позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії,  педагогічного звання;

   участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

   підвищення кваліфікації, перепідготовку;

   отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;

   на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

    відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

                 3.7. Педагогічні працівники зобов’язані:

   забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

   сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

   сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

   настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

   виховувати в учнів  повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

   готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

   дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

 захищати учнів від  будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

   постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

   виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

   брати участь у роботі педагогічної ради.

                   3.7. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.

 Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

                  3.8. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила  внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами  атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи  відповідно до чинного законодавства.

                  3.9. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

   обирати і бути обраним до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

   звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

   брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

   на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах;

приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності навчального закладу.    

                  3.10. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

   забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

    постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

   поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

забезпечувати  дитину необхідними підручниками, посібниками, зошитами, картами, приладдям, шкільною та спортивною формою для якісної організації навчально-виховного процесу;

   виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

   дотримуватися статутних вимог щодо зовнішнього вигляду дитини;

   забезпечувати щоденне відвідування дитиною школи, пред’являти на вимогу класного керівника документи про причини пропусків занять дитиною;

  створювати дитині умови для навчання та відпочинку.

                3.11. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, своїх  обов'язків, передбачених чинним законодавством України, навчальний заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про  відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

                3.12. Представники громадськості мають право:

   обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

   керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

   сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

   проводити консультації для педагогічних працівників;

   брати участь в організації навчально-виховного процесу.

               3.13. Представники громадськості зобов’язані:

   дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

IV. Управління навчальним закладом

 

             4.1. Управління навчальним закладом здійснюється його засновником, віділом освіти . Засновник погоджує директора загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів, призначається відділом освіти.

             4.2.  Керівник закладу:

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

Керівник закладу І-ІІІ ступенів є головою педагогічної ради — постійно діючого колегіального органу управління освітнім округом.

                4.3. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори колективу (конференція), що скликаються не менше одного разу на рік. 

               4.4. Колегіальним органом управління закладом є педагогічна рада.

               4.5.  Опорна школа може створювати раду навчального закладу (школи). До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості.

               4.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. 

               4.5. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) створюються  і діють піклувальна рада та загальношкільний батьківський комітет.

               4.6. Метою діяльності піклувальної ради та батьківського комітету є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

 

                                   

                                    V. Матеріально-технічна база

 

              5.1. Матеріально-технічна база опорного закладу, його філій включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі опорного закладу. Опорний заклад, його філія можуть мати у своєму складі інтернат з частковим або повним утриманням учнів (вихованців) за рахунок засновника.

Опорний заклад повинен бути забезпечений належним чином обладнаними спортивними об’єктами, кабінетами фізики, хімії, біології, географії та іншими, лабораторіями, навчальними майстернями, комп’ютерним і мультимедійним обладнанням, швидкісним доступом до Інтернету.

              5.2. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального заклад складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної,  обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, медичного і комп’ютерного кабінетів, їдальні та буфету, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу.

              5.3.  Навчальний заклад  та філії  має  земельні  ділянки, де розміщуються спортивні та географічні майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

              5.4.  Опорний заклад, його філії можуть мати у своєму складі інтернат з частковим або повним утриманням учнів (вихованців) за рахунок засновника.

 

VІ.  Фінансово-господарська діяльність

 

              6.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

              6.2. Джерела формування кошторису навчального закладу є:

кошти державного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

          кошти фізичних, юридичних осіб;

          кошти отримані за надання платних послуг;

          благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

              6.3. Опорний заклад, його філія мають штатний розпис, що розробляється і затверджується засновником на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені МОН.

Фінансування опорного закладу, його філії здійснюється його засновником або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства. Порядок ведення бухгалтерського обліку та діловодства визначається законодавством.

             6.4. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

             6.5. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється  відповідно до законодавства.

 

VII. Міжнародне співробітництво

 

               7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

 

               7.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

VІІІ.  Контроль, реорганізація або ліквідація навчального закладу

             8.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю суб’єктів округу, опорного закладу, його філії здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

 

             8.2. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує опорний заклад, його філії (у тому числі шляхом реорганізації підпорядкованих навчальних закладів) відповідно до вимог законодавства України.

 

   

 

IX. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ЗАКЛАДУ

 

              10.1. Внесення змін та доповнень до цього Статуту здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом викладення його в новій редакції.

 

Керуюча справами

виконавчого апарату

районної ради                                                              О.Д. Афанасьєва