Петропавлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 з професійним навчанням

 

 


Експериментальна робота

Досвід роботи Петропавловської загальноосвітньої школи
1-ІII ступенів № 2 з професійним навчанням
Петропавлівської районної ради Дніпропетровської області

 

Петропавлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 з професійним навчанням - сучасний навчальний заклад, у якому поєднуються класичні принципи педагогічного процесу та активно запроваджуються інноваційні технології. Школа займає особливе місце в освітній системі селища,адже на її базі у2004 було створено територіальний освітній округ для здійснення технологічного напрямку профілізації основної школи. Завдяки міцній матеріально-технічній базі навчальний заклад став опорним для здійснення профільного навчання на рівні державних стандартів. ТОО об’єднує учнів чотирьох шкіл, яких підвозять шкільні автобуси. Навчальні плани і програми затверджені Міністерством освіти і науки України, а для водіїв погоджені з Міністерством внутрішніх справ України. Учителем професійного навчання Туренком В.А. розроблена авторська програма для тематичної перевірки знань з правил дорожнього руху з використанням інформаційних технологій. Рішенням педагогічних рад Петропавлівської ЗОШ № 1, Брагинівської та Троїцької ЗОШ передані години варіативної частини, які необхідні для виконання навчальної програми та практичних занять.

Школа є творчою лабораторією зі створення єдиного освітнього простору, використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та визначення їх впливу на становлення особистості учня.

 

Стратегія якості освіти в державі починається з результативності надання освітянських послуг, яка формується в дитині у вигляді певних компетенцій: суми базових знань та рівня набуття певних умінь і навичок. Щоб здійснювати запити суспільства на високому рівні учитель повинен постійно підвищувати свій професійний рівень. Укомплектованість закладу педагогічними кадрами протягом останніх років можна охарактеризувати як 100%.

 

Самоосвіта й курсова перепідготовка - ось запорука успішного зростання професіоналізму. Усі вчителі школи пройшли курси з основ 1КТ, а 15 з них уже навчалися за програмою «Ihtel @ Навчання для майбутнього». Висококваліфіковані педагоги навчального закладу є керівниками районних МО, що говорить про їх високий професійний рівень. З метою підвищення науково-методичного рівня та посилення між предметних зв’язків у школі працює вісім МО. Вимога часу диктує педагогам формування навичок медіакультури, тому у школі створено банк даних досвіду вчителів з упровадження інтерактивних технологій.

 

Відомо, що вчитель існує доти, доки сам учиться. Навчати сьогодні молоде покоління без постійного оновлення й збагачення своїх знань, які дають можливість педагогові передбачити хід навчального процесу, стають опорою для творчості, неможливо. Тому педагоги школи щороку беруть участь у районних та обласних конкурсах «Учитель року».

 

У школі створено каталог збірок досвіду розробок для тематичного та підсумкового контролю. За період роботи над проблемою було створено близько двадцяти робіт, а роботи вчителів: Лубенської І.Г. «Використання УДО під час вивчення морфології», Терещенко О.М. «Математичні екскурсії» занесені до каталогу перспективного педагогічного досвіду (2005 р.); збірки Гринь Л.В. «Кухонна сіль - речовина №1», Варламової Ю.В. «Шануй і знай свій рідний край», Терещенко О.М., Бородавка М.І., Панкова Н.І. «Олімпіади - перший крок у науку» занесені до каталогу «Інноваційний досвід освітян Дніпропетровщини 2010».

Аналіз діяльності навчального закладу дозволяє визначити стан навчально-виховної роботи як позитивний та окреслити основні напрямки удосконалення навчально-виховної роботи, перспективи її розвитку.

 

Наша мета - створення навчального закладу - лідера освіти регіону, а стратегічним завданням має стати підвищення якості знань учнів, удосконалення навчально-виховного процесу, перехід на вищу ступінь розвитку закладу, що надає якісну сучасну освіту шляхом вільного творчого навчання відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави.

В основу роботи навчального закладу покладено місію школи, яка полягає в тому, щоб створити найбільш сприятливі умови розвитку для всіх дітей з урахуванням їхніх схильностей та здібностей шляхом уведення в навчально-виховний процес інноваційних методик навчання й виховання, збереження та примноження шкільних традицій, заснованих на національних та патріотичних засадах, створення умов для максимального розкриття творчого потенціалу, комфортних умов для розвитку особистості дитини.

 

Пріоритетні напрямки роботи школи:

  • розвиток освітніх послуг та підвищення їх якості у відповідності із освітніми стандартами;
  •  створення умов для розвитку обдарувань кожного учня закладу;
  •  розвиток партнерських відносин між учасниками навчально- виховного процесу, між школою та її оточенням;
  •  створення комфортних умов навчання та перебування у закладі для всіх учасників навчально-виховного процесу.

 

Досвід роботи навчального закладу показав, що запорукою успіху є розвиток партнерських відносин як серед учасників навчально-виховного процесу, так із зовнішніми партнерами. Це продовження роботи з батьківською громадськістю школи - рівноправним партнером навчально- виховного процесу в начальному закладі.

Розвиток обдарувань і здібностей дитини - завдання кожного сучасного закладу. Останні досягнення наших учнів підтверджують формулу успіху — це поєднання зусиль педагогів, учнів та батьків плюс ефективне управління. Зробити мотивованою та відповідною до здібностей навчальну діяльність кожного учня - непросте завдання, спрямоване на забезпечення його розвитку. Одне з пріоритетних завдань закладу є підготовка конкурентоспроможних випускників, створення реальних умов для їх творчих здібностей, стимулювання особистих потреб, насамперед потреб у постійному саморозвитку, вибору майбутньої професійної діяльності; методологічна переорієнтація процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його основних компетенцій. Учні школи є активними учасниками районних та обласних олімпіад, конкурсів, акцій.

 

Упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій визначено Національною доктриною розвитку освіти, пріоритетним напрямком якої є інформатизація системи управління.

Питання впровадження інноваційно-освітніх технологій має значення не лише для організації навчально-виховного процесу, а й для управлінської діяльності. На сьогодні одним з головних завдань, які стоять перед школою- це створення іміджу навчального закладу. І нам є чим гордитися: 2007 р. - лауреати Всеукраїнського конкурсу в рамках співпраці зі Світовим банком «Рівний доступ до якісної освіти» (за участь у цьому конкурсі школа отримала мультимедійну дошку та обладнання для хімічного кабінету); 2008 р. 2011р.- лауреати Всеукраїнської виставки «Інноваційні технології навчання», яка проходила у м. Києві; приймали участь в обласному турі конкурсу «На кращій сільський заклад»; в обласній виставці «Здобутки освітян Придніпров'я».

 

У 2009 році створений власний сайт школи, на якому розміщено основні напрямки роботи закладу, історична довідка. У перспективі - доповнення про здобутки учителів школи та обміну досвідом з педагогами різних регіонів.

 

Школа використовує обласну Програму комп'ютеризації освіти. Відповідно до існуючої Програми комп'ютеризації робота проводиться за такими напрямками:

  •     стан комп'ютеризації управлінської діяльності; 
  •     наявність ліцензійного базового програмного забезпечення; 
  •     стан використання навчального, управлінського програмного забезпечення;
  •     використання Internet - технологій у навчально-виховному процесі та управлінській діяльності.

 

На початок 2011-2012 навчального року в школі використовується 5 сучасних комп’ютери, із них:                                                                  .

1 - директором школи для управлінської діяльності;

1 - секретарем для ведення ділової документації школи;

1 - заступниками директора з НВР;

1 - бібліотекарем;

1 - у кабінеті хімії;

36 - у кабінетах інформатики.

 

Усі комп'ютери школи підключені до локальної мережі. Комп’ютер директора та комп'ютери кабінетів інформатики підключені до мережі Інтернет. Протягом 2010 - 2011 навчального року продовжено діяльність працівників ніколи щодо підвищення рівня оволодіння навичками роботи з комп’ютером. Із цією метою на навчальний рік було заплановано роботу кабінету інформатики з урахуванням часу для індивідуальних занять учителів.

Реалізація високої гуманістичної місії середньої освіти полягає в підготовці компетентного випускника. Адже школа - це не лише місце, де здобувають знання, уміння та навички.

 

У школі розвивається та примножується життєвий потенціал особистості, її життєва компетентність. У школі може і має відбуватися становлення індивідуально-особистісної життєтворчості учня. Досягнення особистістю життєвого успіху в сучасних суспільних умовах можливе лише за її соціальної активності, самореалізації, життєвої компетентності, життєтворчості. Особистість повинна створити свій життєвий успіх, знайти себе в сучасних соціально-економічних умовах.

 

Істотні зміни в середній освіті вимагають визначення нової моделі випускника, яка повинна найбільш адекватно відповідати як потребам сучасної особистості, так і вимогам сучасного суспільства. Розробка моделі випускника сприятиме визначенню системи стратегічних цілей та завдань навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі, визначенню та обґрунтуванню змісту середньої освіти, розробці відповідних методів і прийомів, форм, засобів навчання і виховання.

 

Отже діяльність педагогічного колективу спрямована на виховання компетентного випускника - молоду людину, яка володіє життєвими навичками та компетентностями, необхідними для успішного вирішення життєвих завдань, з якими вона зустрічатиметься у різних сферах власної життєдіяльності (виробництво, політика, життя громади, освіта, сімейне життя, мистецтво та дозвілля, релігія тощо). Компетентний випускник спроможний зберегти, розкрити, розвинути та конструктивно реалізувати свій життєвий і життєтворчий потенціал в умовах складних вимог і ризиків, які висуває до нього сьогодення.

 

 

ПО ВИКОНАННЮ ПРОГРАМИ

Продовжуючи роботу над II етапом дослідно-експериментальної роботи ,першочерговим завданням якого було розроблення психодіагностичних методик оцінювання рівня впливу Інтернет та медіаосвітніх технологій на становлення інноваційної особистості учнів ,психологом школи було підібрано анкети ,проведено діагностування й розроблено план заходів.

 

Учителі школи постійно підвищують свій рівень володіння володіння інформаційними технологіями,зокрема,на базі школи було організовано курси «Інтел 10». 10 педагогів отримали сертифікати .Маючи достатню матеріально- технічну базу учителі все ширше застосовують інформаційні технології на уроках: започатковується дистанційне навчання, впроваджуються нові форми спілкування: електронна пошта, участь у роботі інтернет-форумів та ін. А це все потребує вищого рівня і якості підготовки учнів у школі. Беззаперечно, що комп’ютерні технології сприяють активізації навчальної діяльності учнів. Саме завдяки мультимедійним технологіям відкриваються нові можливості для творчості та розвитку учнів. Комп’ютери дозволяють індивідуалізувати навчання не тільки за темпом вивчення матеріалу, але й за логікою та типом його сприйняття. Вони багатократно підвищують швидкість та точність збору й обробки інформації, дозволяють вести корекцію, є потужним інструментом. Можливості комп’ютерних і мережевих технологій активізують уяву. Тому впровадження цих засобів у сучасний навчальний процес є абсолютно природним явищем. Звичайно, труднощів на цьому шляху більш, ніж достатньо. Значною перешкодою, зокрема, можна назвати швидке моральне старіння компютерної техніки, ці технології надзвичайно дорогі,потребують кваліфікованого обслуговування, придбання програмного забезпечення. Вони потребують високого фахового рівня вчителів, підготовки педагогічних кадрів та підвищення їх кваліфікації.

 

Наступним кроком виконання дослідно-експериментальної роботи стала необхідність використання навчальних комп’ютерних програм на уроках. Придбані навчальні комп'ютерні програми з фізики, хімії, астрономії, історії, математики. Уведено посаду лаборанта комп’ютерного класу.

Разом з учнями школи було розпочато створення власних комп’ютерних програм. У перспективі є бажання проводити дистанційне навчання не тільки з інформатики. На сьогодні за допомогою програми створено тести для тематичної атестації з основ інформатики і обчислювальної техніки,української мови та літератури, історії, біології,проведення тематичних атестацій з даних предметів здійснюється у комп’ютерному класі. Готуючись до заліків, контрольних та самостійних робіт, учні мають можливість самостійно працювати з тестовими програмами, виконувати тренувальні види робіт за комп’ютером.

 

Використання вчителями програм істотно спростити завдання проведення лабораторного практикуму з хімії та фізики за рахунок використання мультимедіа-технологій, імітаційного моделювання і т.п. Віртуальна реальність дозволяє продемонструвати учням явища, які у звичайних умовах показати дуже складно чи взагалі неможливо. З цією метою у школі обладнано два мультимедійних класа,а в одному є проектор.

У подальших планах навчального закладу створення вебсайтів усіх вчителів, 100 відсоткове проходження вчителями школи курсів «Інтел 10»,участь у проектах, створення електронних ресурсів для підтримки експерименту.